skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond Colonialism and Nationalism? Ethiopia, Czechoslovakia, and ``Peaceful Change''

Berman

Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(3-4), pp.421-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718109620294942

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Beyond Colonialism and Nationalism? Ethiopia, Czechoslovakia, and ``Peaceful Change''
  • Tác giả: Berman
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(3-4), pp.421-479
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718109620294942

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...