skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Unfolding Case of a Genocide: Chechnya, World Order and the 'Right to Be Left Alone'

Tskhovrebov, Zelim

Nordic Journal of International Law, 1995, Vol.64(3), pp.501-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181095X00841

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    An Unfolding Case of a Genocide: Chechnya, World Order and the 'Right to Be Left Alone'
  • Tác giả: Tskhovrebov, Zelim
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1995, Vol.64(3), pp.501-555
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181095X00841

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...