skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lessons to Be Learned on Autonomy and on Human Rights from the Faeroese Situation Since 1992

Lyck, Lise

Nordic Journal of International Law, 1995, Vol.64(3), pp.481-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181095X00814

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Lessons to Be Learned on Autonomy and on Human Rights from the Faeroese Situation Since 1992
  • Tác giả: Lyck, Lise
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1995, Vol.64(3), pp.481-487
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181095X00814

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...