skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Binding authority for the United Nations and other international organizations in limited functional and territorial fields

Seyersted, Finn

Nordic Journal of International Law, 1987, Vol.56(3), pp.198-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181087X00020

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Binding authority for the United Nations and other international organizations in limited functional and territorial fields
  • Tác giả: Seyersted, Finn
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1987, Vol.56(3), pp.198-204
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181087X00020

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...