skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Dialogue in Pictures. Reform Buddhism and Christianity in the Works of Ven. Hatigammana Uttarananda / Sri Lanka

Küster, Volker

Exchange, 2010, Vol.39(1), pp.6-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-2740 ; E-ISSN: 1572-543X ; DOI: 10.1163/016627410X12559405201072

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A Dialogue in Pictures. Reform Buddhism and Christianity in the Works of Ven. Hatigammana Uttarananda / Sri Lanka
  • Tác giả: Küster, Volker
  • Chủ đề: Religion
  • Là 1 phần của: Exchange, 2010, Vol.39(1), pp.6-28
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0166-2740 ; E-ISSN: 1572-543X ; DOI: 10.1163/016627410X12559405201072

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...