skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The premature invocation of a ‘gut-lung axis’ may obscure the direct effects of respiratory microbiota on pneumonia susceptibility

Dickson, Robert P ; Cox, Michael J

Gut, 1 April 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gutjnl-2016-311823 ; PMID: 27037327

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The premature invocation of a ‘gut-lung axis’ may obscure the direct effects of respiratory microbiota on pneumonia susceptibility
  • Tác giả: Dickson, Robert P ; Cox, Michael J
  • Chủ đề: Intestinal Microbiology ; Bacterial Infection ; Infectious Disease
  • Là 1 phần của: Gut, 1 April 2016
  • Mô tả: Dear Editor,
  • Nơi xuất bản: BMJ Publishing Group Ltd and British Society of Gastroenterology
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gutjnl-2016-311823 ; PMID: 27037327

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...