skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The gait dynamics of the modern broiler chicken: a cautionary tale of selective breeding

Paxton, Heather ; Daley, Monica A ; Corr, Sandra A ; Hutchinson, John R

The Journal of experimental biology, 01 September 2013, Vol.216(Pt 17), pp.3237-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9145 ; PMID: 23685968 Version:1 ; DOI: 10.1242/jeb.080309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...