skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mating of the slugs auct. non Mabille and A. (L.): Different genitalia and mating behaviours are incomplete barriers to interspecific sperm exchange

Dreijers, Edgars ; Reise, Heike ; Hutchinson, John M. C

Journal of Molluscan Studies, 2013, Vol. 79(1), pp.51-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-1230 ; E-ISSN: 1464-3766 ; DOI: 10.1093/mollus/eys033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...