skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reducing the rate of post-surgical urinary tract infections in orthopedic patients

Thakker, Amit ; Briggs, Natasha ; Maeda, Azusa ; Byrne, Julie ; Davey, John Roderick ; Jackson, Timothy D

BMJ open quality, 2018, Vol.7(2), pp.e000177 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; PMID: 29719874 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000177

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...