skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

General practice needs new models: here are some ideas

Richardson, Jennifer

BMJ, 06 June 2018, Vol.361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.k2460

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...