skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wanted: clinicians to avert NHS transformation failure

Richardson, Jennifer

BMJ, 8 November 2017, Vol.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.j5130 ; PMID: 29117936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Wanted: clinicians to avert NHS transformation failure
  • Tác giả: Richardson, Jennifer
  • Chủ đề: Hospitals ; Transformation ; Five Year Plans ; Funding ; Physicians
  • Là 1 phần của: BMJ, 8 November 2017, Vol.359
  • Mô tả: The partnerships charged with overhauling services will fail spectacularly without clinical engagement and scrutiny, say hospital doctors—the very things the new groups most lack, according to a new research. reports
  • Nơi xuất bản: British Medical Journal Publishing Group
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.j5130 ; PMID: 29117936

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...