skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Owen Glynn Williams

Williams, Erbin H

BMJ, 7, 7 July July 2010, Vol.341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.c3598

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Owen Glynn Williams
  • Tác giả: Williams, Erbin H
  • Là 1 phần của: BMJ, 7, 7 July July 2010, Vol.341
  • Mô tả: Owen Glynn Williams—O G as he was commonly known—completed all his training in Cardiff, being appointed consultant in Swansea in 1953.
  • Nơi xuất bản: British Medical Journal Publishing Group
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.c3598

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...