skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health professionals’ and coroners’ views on less invasive perinatal and paediatric autopsy: a qualitative study

Lewis, Celine ; Hill, Melissa ; Arthurs, Owen J ; Hutchinson, John C ; Chitty, Lyn S ; Sebire, Neil

Archives of Disease in Childhood, 8 February 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/archdischild-2017-314424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Health professionals’ and coroners’ views on less invasive perinatal and paediatric autopsy: a qualitative study
  • Tác giả: Lewis, Celine ; Hill, Melissa ; Arthurs, Owen J ; Hutchinson, John C ; Chitty, Lyn S ; Sebire, Neil
  • Chủ đề: Post Mortem ; Autopsy ; Less Invasive ; Perinatal ; Paediatric
  • Là 1 phần của: Archives of Disease in Childhood, 8 February 2018
  • Mô tả: To assess health professionals’ and coroners’ attitudes towards non-minimally and minimally invasive autopsy in the perinatal and paediatric setting.
  • Nơi xuất bản: BMJ Publishing Group Ltd and Royal College of Paediatrics and Child Health
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/archdischild-2017-314424

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...