skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interprofessional Intervention to Improve Geriatric Consultation Timing on an Acute Medical Service

Puelle, Margaret ; Wiggins, Jocelyn ; Khateeb, Rafina ; Firn, Janice ; Saul, D' Anna ; Chang, Robert ; Min, Lillian

Journal of the American Geriatrics Society, December 2018, Vol.66(12), pp.2372-2376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614 ; E-ISSN: 1532-5415 ; DOI: 10.1111/jgs.15582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...