skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dryout of Refractory Castables: Water--physical and chemical--must be removed before refractory castables can be used in high-temperature applications.(Statistical data)

Bogan, Jeffrey E.

Ceramic Industry, 2018, Vol.168(8), p.21(4)

ISSN: 0009-0220

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...