skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contrasting perspectives on China's rare earths policies: reframing the debate through a stakeholder lens

Hayes - Labruto, Leslie ; Shah, Nilay ; Workman, Mark ; Schillebeeckx, Simon J. D.

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...