skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alkali-activated metakaolin: a short guide for civil engineer--an overview.(Statistical data)(Abstract)

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, 2013, Vol.41, p.751(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.030

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...