skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The temporal association of excessive health expenditure with suicidal ideation among primary income earners: a cross-sectional design using the Korean Welfare Panel Survey (KoWePS)

Shin, J. ; Choi, J. W. ; Jang, S.-I. ; Choi, Y. ; Lee, S. G. ; Ihm, T. H. ; Park, E.-C.

BMJ Open, 05/01/2015, Vol.5(6), pp.e007421-e007421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...