skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A {sigma}28-Regulated Nonflagella Gene Contributes to Virulence of Campylobacter jejuni 81-176

Goon, Scarlett ; Ewing, Cheryl P. ; Lorenzo, Maria ; Pattarini, Dawn ; Majam, Gary ; Guerry, Patricia

Infection and Immunity, 2006, Vol. 74(1), p.769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 16369037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...