skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Globicatella sanguinis Is an Etiological Agent of Ventriculoperitoneal Shunt-Associated Meningitis

Seegmuller, I. ; van der Linden, M. ; Heeg, C. ; Reinert, R. R

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(2), p.666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17122015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...