skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Quinolone Resistance Phenomenon in Salmonella enterica: Nalidixic Acid-Susceptible Isolates with Reduced Fluoroquinolone Susceptibility

Hakanen, Antti J. ; Lindgren, Marianne ; Huovinen, Pentti ; Jalava, Jari ; Siitonen, Anja ; Kotilainen, Pirkko

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(11), p.5775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16272517

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...