skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Broth Microdilution and Disk Diffusion Tests for Susceptibility Testing of Pasteurella Species Isolated from Human Clinical Specimens

Citron, Diane M. ; Warren, Yumi A. ; Fernandez, Helen T. ; Goldstein, Maurice A. ; Tyrrell, Kerin L. ; Goldstein, Ellie J. C

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(5), p.2485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 15872290

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...