skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leveraging the Crowd: How 48,000 Users Helped Improve Lync Performance

Musson, Robert ; Richards, Jacqueline ; Fisher, Danyel ; Bird, Christian ; Bussone, Brian ; Ganguly, Sandipan

IEEE Software, Jul/Aug 2013, Vol.30(4), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...