skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Dwarf Galaxy Interactions in Shaping the Magellanic System and Implications for Magellanic Irregulars

Besla, Gurtina ; Kallivayalil, Nitya ; Hernquist, Lars ; Van Der Marel, Roeland P. ; Cox, T. J. ; Keres, Dusan

Arxiv ID: 1201.1299

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...