skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early Black Holes in Cosmological Simulations: Luminosity Functions and Clustering Behaviour

Degraf, Colin ; Di Matteo, Tiziana ; Khandai, Nishikanta ; Croft, Rupert ; Lopez, Julio ; Springel, Volker

Arxiv ID: 1107.1254

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...