skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigation of proton-proton short-range correlations via the 12C(e,e'pp) reaction

Shneor, R ; Monaghan, P ; Subedi, R ; Anderson, B D ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H ; Benmokhtar, F ; Bertin, P ; Bertozzi, W ; Boeglin, W ; Chen, J P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Craver, B ; De Jager, C W ; Feuerbach, R J ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Gomez, J ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T ; Ibrahim, H ; Igarashi, R ; Jans, E ; Jiang, X ; Jiang, Y ; Kaufman, L ; Kelleher, A ; Kolarkar, A ; Kuchina, E ; Kumbartzki, G ; Lerose, J J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Mazouz, M ; Meekins, D ; Michaels, R ; Moffit, B ; Nanda, S ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Potokar, M ; Punjabi, V ; Qiang, Y ; Reinhold, J ; Reitz, B ; Ron, G ; Rosner, G ; Saha, A ; Sawatzky, B ; Shahinyan, A ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Sulkosky, V ; Thompson, N ; Ulmer, P E ; Urciuoli, G M ; Voutier, E ; Wang, K ; Watson, J W ; Weinstein, L B ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Yao, H ; Zheng, X ; Zhu, L

Physical review letters, 17 August 2007, Vol.99(7), pp.072501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 17930888 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...