skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Q2 dependence of the neutron spin structure function g2(n) at low Q2

Kramer, K ; Armstrong, D S ; Averett, T D ; Bertozzi, W ; Binet, S ; Butuceanu, C ; Camsonne, A ; Cates, G D ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Cusanno, F ; Deur, A ; Djawotho, P ; Dutta, D ; Finn, J M ; Gao, H ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilman, R ; Glamazdin, A ; Gorbenko, V ; Griffioen, K A ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Hinton, W ; Horn, T ; De Jager, C W ; Jiang, X ; Korsch, W ; Lerose, J ; Lhuillier, D ; Liyanage, N ; Margaziotis, D J ; Mccormick, K ; Meziani, Z-E ; Michaels, R ; Milbrath, B ; Moffit, B ; Nanda, S ; Perdrisat, C F ; Pomatsalyuk, R ; Punjabi, V ; Reitz, B ; Roche, J ; Roché, R ; Roedelbronn, M ; Savvinov, N ; Secrest, J ; Singh, J ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Steiner, D J ; Suleiman, R ; Sulkosky, V ; Tobias, A ; Vacheret, A ; Xiao, Y ; Zheng, X ; Zhou, J ; Zhu, L ; Zhu, X ; Zołnierczuk, P A

Physical review letters, 30 September 2005, Vol.95(14), pp.142002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 16241646 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...