skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High resolution spectroscopy of (lambda)(12)B by electroproduction

Iodice, M ; Cusanno, F ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K A ; Baturin, P ; Bertin, P Y ; Benaoum, H ; Blomqvist, K I ; Boeglin, W U ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovský, P ; Camsonne, A ; Chang, C C ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E A ; Cisbani

Physical review letters, 03 August 2007, Vol.99(5), pp.052501 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 17930747 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...