skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of the H e 3 ( e , e ′ p ) p n Reaction at High Missing Energies and Momenta

Benmokhtar, F. ; Rvachev, M. M. ; Penel-Nottaris, E. ; Aniol, K. A. ; Bertozzi, W. ; Boeglin, W. U. ; Butaru, F. ; Calarco, J. R. ; Chai, Z. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Chudakov, E. ; Cisbani, E. ; Cochran, A. ; Cornejo, J. ; Dieterich, S. ; Djawotho, P. ; Duran, W. ; Epstein, M. B. ; Finn, J. M. ; Fissum, K. G. ; Frahi-Amroun, A. ; Frullani, S. ; Furget, C. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Gilad, S. ; Gilman, R. ; Glashausser, C. ; Hansen, J.-O. ; Higinbotham, D. W. ; Hotta, A. ; Hu, B. ; Iodice, M. ; Iomni, R. ; de Jager, C. W. ; Jiang, X. ; Jones, M. K. ; Kelly, J. J. ; Kox, S. ; Kuss, M. ; Laget, J. M. ; De Leo, R. ; Lerose, J. J. ; Liatard, E. ; Lindgren, R. ; Liyanage, N. ; Lourie, R. W. ; Malov, S. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Merchez, F. ; Michaels, R. ; Mitchell, J. ; Mougey, J. ; Perdrisat, C. F. ; Punjabi, V. A. ; Quéméner, G. ; Ransome, R. D. ; Réal, J.-S. ; Roché, R. ; Sabatié, F. ; Saha, A. ; Simon, D. ; Strauch, S. ; Suleiman, R. ; Tamae, T. ; Templon, J. A. ; Tieulent, R. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Urciuoli, G. M. ; Voutier, E. ; Wijesooriya, K. ; Wojtsekhowski, B.

Physical Review Letters, 3/2005, Vol.94(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.082305

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...