skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mind the Gap: Framing of Women’s Success and Representation in STEM Affects Women’s Math Performance under Threat

Shaffer, Emily ; Marx, David ; Prislin, Radmila

Sex Roles, 2013, Vol.68(7), pp.454-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: 10.1007/s11199-012-0252-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...