skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Survey of exciton-phonon sidebands by magneto-optical spectroscopy using highly specified (6,5) single-walled carbon nanotubes

Zhou, Weihang ; Sasaki, Tatsuya ; Nakamura, Daisuke ; Saito, Hiroaki ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro

Applied Physics Letters, 08 July 2013, Vol.103(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4813544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Survey of exciton-phonon sidebands by magneto-optical spectroscopy using highly specified (6,5) single-walled carbon nanotubes
  • Tác giả: Zhou, Weihang ; Sasaki, Tatsuya ; Nakamura, Daisuke ; Saito, Hiroaki ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro
  • Chủ đề: Photonics And Optoelectronics
  • Là 1 phần của: Applied Physics Letters, 08 July 2013, Vol.103(2)
  • Mô tả: We report high-field magneto-optical study on the exciton-phonon sideband of single-walled carbon nanotubes consisting only of (6,5) species. Both energy and intensity of the observed phonon sideband were found to be independent of the external magnetic field. Comparing with theoretical calculations, we confirmed that these sidebands originate from the optically forbidden K -momentum singlet excitons. Energy of these K -momentum dark excitons was estimated to be ∼21.5 meV above the bright Γ-momentum singlet excitons, in close agreement with recent theoretical predictions and experimentally determined values.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4813544

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...