skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding technology adoption through individual and context characteristics: a case of HDTV.(high definition television)

Baaren, Eva ; Wijngaert, Lidwein Van De ; Huizer, Erik

Journal of Broadcasting & Electronic Media, March, 2011, Vol.55(1), p.72(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-8151

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...