skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Object-action association: a HCI design model

Pastel, Robert ; Skalsky, Nathan

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.295-297

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964510

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Object-action association: a HCI design model
  • Tác giả: Pastel, Robert ; Skalsky, Nathan
  • Chủ đề: PDA ; PDA Interface ; Gestures ; Gesturing User-Interface ; Model-Based Interface Design ; Object-Action Interface ; Personal Digital Assistant ; User-Interface Design ; Computer Science
  • Là 1 phần của: Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.295-297
  • Mô tả: While developing the Simple Gesturing User Interface (SGUI) API for incorporating simple gestures into personal digital assistant (PDA) user interfaces, we developed an object-based HCI model and design process. The model assists designing direct manipulation interfaces by proposing that all interface objects are amenable to user manipulation. The model extends object-action interface models by emphasizing the relationship between the interface objects and their actions, object-action associations. We delineate three association properties: directness, localness, and appropriateness. We illustrate the design process and the utility of SGUI by developing Experimental Assistant, a graphing software for high school science experiments on the PDA.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964510

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...