skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Models of attention in computing and communication: from principles to applications

Horvitz, Eric ; Kadie, Carl ; Paek, Tim ; Hovel, David

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.52-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636798

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Models of attention in computing and communication: from principles to applications
  • Tác giả: Horvitz, Eric ; Kadie, Carl ; Paek, Tim ; Hovel, David
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.52-59
  • Mô tả: Creating computing and communication systems that sense and reason about human attention by fusing together information from multiple streams.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636798

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...