skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rhythmic menus: toward interaction based on rhythm

Maury, Sébastien ; Athénes, Sylvie ; Chatty, Stéphane

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.254-255

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632873

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Rhythmic menus: toward interaction based on rhythm
  • Tác giả: Maury, Sébastien ; Athénes, Sylvie ; Chatty, Stéphane
  • Chủ đề: Auditory and Visual Rhythms ; Human Performance ; Interaction Design ; Computer Science
  • Là 1 phần của: CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.254-255
  • Mô tả: In this paper, we evaluate an interaction style based on visual and auditory rhythms. We describe this rhythmic interactor and experimentally compare it to the pull-down menus found in current graphical user interfaces. The main result is that, for short and medium length menus, sound-enhanced rhythmic menus are faster than pull-down menus.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632873

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...