skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A VIRTUAL OPERATING SYSTEM

Hall, Dennis E ; Scherrer, Deborah K ; Sventek, Joseph S; Lawrence Berkeley National Lab. (Lbnl), Berkeley, Ca (United States) (Corporate Author)

Communications of the ACM, 01 May 1980, Vol.23(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/359007.359010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...