skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Programming languages are the most powerful, and least usable and learnable user interfaces.(Blog @ CACM / The Difficulty of Teaching Programming Language, and the Benefits of Hands-on Learning)

Guzdial, Mark

Communications of the ACM, July, 2014, Vol.57(7), p.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...