skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Making graphics physically tangible

Salisbury, Jr, J

Communications of the ACM, 01 August 1999, Vol.42(8), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/310930.310976

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Making graphics physically tangible
  • Tác giả: Salisbury, Jr, J
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 August 1999, Vol.42(8), pp.74-81
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/310930.310976

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...