skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personalized user interfaces for product configuration

Felfernig, Alexander ; Mandl, Monika ; Tiihonen, Juha ; Schubert, Monika ; Leitner, Gerhard

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.317-320

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720020

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...