skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User-interface design for highly automated systems a structured approach

Frau, Giuseppe

Proceedings of the 3rd International Conference on application and theory of automation in command and control systems, 28 May 2013, pp.148-151

ISBN: 9781450322492 ; ISBN: 1450322492 ; DOI: 10.1145/2494493.2494517

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...