skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MODUS: model-based user interfaces prototyping

Machado, Marina ; Couto, Rui ; Campos, José

Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 26 June 2017, pp.111-116

ISBN: 9781450350839 ; ISBN: 1450350836 ; DOI: 10.1145/3102113.3102146

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...