skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On Evaluating Different Trends for Virtualized and SDN-ready Mobile Network

Alawe, Imad ; Ksentini, Adlen ; Hadjadj-Aoul, Yassine ; Bertin, Philippe ; Kerbellec, Amélie

CloudNet 2017 - 6th IEEE International Conference on Cloud Networking, pp.1-6

DOI: 10.1109/CloudNet.2017.8071534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...