skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

JavaScript and the Netflix user interface

Liu, Alex

Communications of the ACM, 27 October 2014, Vol.57(11), pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2669482

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    JavaScript and the Netflix user interface
  • Tác giả: Liu, Alex
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 27 October 2014, Vol.57(11), pp.53-59
  • Mô tả: Conditional dependency resolution.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2669482

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...