skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A design space for ephemeral user interfaces

Döring, Tanja ; Sylvester, Axel ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 7th International Conference on tangible, embedded and embodied interaction, 10 February 2013, pp.75-82

ISBN: 9781450318983 ; ISBN: 1450318983 ; DOI: 10.1145/2460625.2460637

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...