skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual layout techniques in multimedia applications

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.121-122

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Visual layout techniques in multimedia applications
  • Tác giả: Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean
  • Chủ đề: Computer Science
  • Là 1 phần của: Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.121-122
  • Mô tả: Abstract not available.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260103

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...