skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expressing guidelines into an ergonomical styleguide for highly interactive applications

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.35-36

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260036

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Expressing guidelines into an ergonomical styleguide for highly interactive applications
  • Tác giả: Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean
  • Chủ đề: Computer Science
  • Là 1 phần của: INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.35-36
  • Mô tả: Abstract not available.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260036

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...