skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Workshop on Amplification and Augmentation of Human Perception

Schmidt, Albrecht ; Schneegass, Stefan ; Kunze, Kai ; Rekimoto, Jun ; Woo, Woontack

Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 06 May 2017, pp.668-673

ISBN: 9781450346566 ; ISBN: 1450346561 ; DOI: 10.1145/3027063.3027088

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...