skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implanted user interfaces

Holz, Christian ; Grossman, Tovi ; Fitzmaurice, George ; Agur, Anne

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 05 May 2012, pp.503-512

ISBN: 9781450310154 ; ISBN: 145031015X ; DOI: 10.1145/2207676.2207745

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...