skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The next generation of GPS navigation systems

Huang, J ; Tsai, C ; Huang, S

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.84-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093570

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The next generation of GPS navigation systems
  • Tác giả: Huang, J ; Tsai, C ; Huang, S
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.84-93
  • Mô tả: A live-view GPS navigation system ensures that a user's cognitive map is consistent with the navigation map.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093570

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...