skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The artificiality of natural user interfaces

Malizia, Alessio ; Bellucci, Andrea

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The artificiality of natural user interfaces
  • Tác giả: Malizia, Alessio ; Bellucci, Andrea
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.36-38
  • Mô tả: Toward user-defined gestural interfaces.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093563

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...